Regulamin Rezerwacji Willi Kominiarski Wierch

1. Regulamin rezerwacji dotyczy gości indywidualnych. W przypadku grup zorganizowanych oraz biur turystycznych istnieje możliwość indywidualnych negocjacji warunków rezerwacji.
2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, faksem, mailem.
3. Gość może porozumiewać się z przedsiębiorcą za pośrednictwem: telefonu: (+48)18 202 10 80, faksu: (+48) 18 202 10 81 oraz adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Rezerwacji dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.
5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu na konto bankowe przedsiębiorcy zadatku wynoszącego 30% wartości pobytu wynikającej z oferty, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej.
6. W przypadku anulowania rezerwacji do 8 dni przed datą przyjazdu zadatek zostaje zwrócony.
7. Zadatek przepada w całości w przypadku anulowania rezerwacji, skrócenia czy przesunięcia terminu dokonanych do 7 dni przed datą przyjazdu.
8. Potwierdzenie rezerwacji i następnie niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża Gościa w 100% wartości niewykorzystanej usługi noclegowej. Istnieje możliwość zwrotu kwoty za niewykorzystany termin pobytu w przypadku wynajęcia pokoju innemu Gościowi na ten termin.
9. W polityce bezzwrotnej (non refundable), obowiązującej w określonych okresach, wysokość zadatku wynosi 100% wartości pobytu wynikającej z oferty, a w przypadku anulowania rezerwacji, skrócenia czy przesunięcia terminu, zadatek przepada w całości.
10. Gość ma prawo wyboru polityki anulacyjnej, a o terminach, w których obowiązuje polityka bezzwrotna i jej warunkach, informuje recepcja.
11. Płatności zadatku należy dokonać w terminie uzgodnionym z recepcją.
12. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godziny 17.00 zarezerwowanego dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty), jeżeli nie ustalono inaczej.
13. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Willi.
14. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wady świadczonej usługi zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.).
15. Wszelkie reklamacje należy składać: drogą listowną na adres Willi (adres do korespondencji: Willa Kominiarski Wierch, ul. Kościeliska 33a, 34-500 Zakopane), za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pomocą faksu (numer fax. (+48) 18 202 10 81). Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, regulaminem rezerwacji Wierch oraz Cennikiem usług, zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
17. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01. 2015 roku.
18. W przypadku pytań prosimy o kontakt z recepcją.

Mając na uwadze zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz ochronę prywatności naszych gości, na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przekazane w toku dokonywania rezerwacji będą przetwarzane i administrowane przez „RENT” M.K. Słodkiewicz sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Kolumny 1, 93-610 Łódź. w celu realizacji zawartej z Państwem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z usług ośrodka.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy oprzetwarzaniu Państwa danych osobowych na poniżej przedstawionych zasadach.
1. ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o tym w jakim celu i w
jakim zakresie dane te są przetwarzane, jest "RENT"M.K.SŁODKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, wpisana do
rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248929 , NIP
7272670008,, REGON 10014449200000.
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:
-art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne
w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,
-art. 6 ust. 1 lit c RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne
do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków
publicznoprawnych, w tym rachunkowych i podatkowych,
- art. 6 ust 1 lit f RODO który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Umową.
4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ LUB PAŃSTWA TRZECIEGO
Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich, przez
które rozumie się kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
5. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe, podmioty pośredniczące w zawieraniu umów i wykonaniu usług na Państwa rzecz.
6. OKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres
obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu:
-w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególnoś ci obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową,
-w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych,podatkowych,urzędowo-statystycznych.
7. POUCZENIA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich sprostowania, zmiany lub usunięcia, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia.
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Wymagamy podania od Państwa danych osobowych, które są niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a także gwarantują ochronę uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ze względów rachunkowych, podatkowych oraz dla obsługi, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo takich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub podjąć czynności zmierzających do jej wykonania. Poza tymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. OCHRONA DANYCH
Administrator dokonał wszelkich działań w celu zapewnienia fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.