Regulamin Willi Kominiarski Wierch

1.Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego
     regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach 
     wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
2.Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości 
zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
3.Uzupełniającymi dokumentami niniejszego Regulaminu są: 
     a. „Cennik usług” – określający opłaty za zakwaterowanie i inne usługi
     b. „Regulamin rezerwacji” określający zasady dokonywania i anulowania rezerwacji pokoi.
4.Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z 
ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 11.00. 
Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
5.Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego 
pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się 
     dokumentemz fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
     Dz.U. z 2001nr 87 poz.960).
6.Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych
     zameldowanych gości naszego ośrodka. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego
     gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
7.W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 
    w dniu wyjazdu. 
8.Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia 
przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres 
wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w 
którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek nie może uwzględnić życzenia przedłużenia 
najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc
9.Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do
     tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej
     i monitorowany. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy 
     ani znajdujące się w nich mienie. Do 1 pokoju, studia lub apartamentu przypisane jest jedno 
     miejsce parkingowe.
10.W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.
11.Śniadania serwowane są w godzinach od 8.00 do 10.00.
12.W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
13.Ośrodek nie jest przystosowany do przebywania zwierząt i z tego względu nie możemy 
przyjąć osób pragnących wypoczywać w towarzystwie swoich ulubieńców.
14.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego 
winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po 
wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
15.W przypadku zgubienia klucza lub pilota do bramy, gość zobowiązany jest do uiszczenia 
opłaty w wysokości 500,00 złotych.
16.W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego 
gospodarzami. Na życzenie wymieniamy ręczniki oraz sprzątamy pokój - w tym celu należy 
wywiesić stosowną zawieszkę lub uzgodnić tą usługę z personelem.
       Standardowe sprzątanie i wymiana ręczników przeprowadzane są co 3 dni. 
17.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w 
pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń 
gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, lub innych urządzeń 
       nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek
       i zasilaczy komputerowych. 
18.W obiekcie zabronione jest:
        a.zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody
kierownictwa,
        b.zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami ośrodka) w pokojach
            bez zgody kierownictwa
        c.zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać 
spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić
            bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 
        d.zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
        e.chodzenie w butach narciarskich oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
19.Do przechowywania butów narciarskich, nart, kijków, desek służy narciarnia – specjalnie 
przystosowane pomieszczenie z suszarnią udostępniane bezpłatnie.
20.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: 
       a.będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
       b.które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
21.Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia 
ośrodka bez zwrotów kosztów.
22.Gości wychodzących na wycieczki w wysokie partie gór prosimy o pozostawienie w 
       recepcji informacji o planowanej trasie i godzinie powrotu.
23.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane
       na jego koszt i ryzyko na wskazany adres. Jeżeli będzie to napotykało trudne do 
przezwyciężenia trudności, Ośrodek może zastosować procedurę przewidzianą 
       w art. 183 § 2 i następne kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
       cywilny- Dz.U. 64.16.93 z pózn. zm.). 
24.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, 
kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub 
artystyczną w przypadku, gdy przedmioty te nie zostały złożone na przechowanie do 
depozytu w recepcji.
25. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji 
dotyczącychjakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od 
momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. 
Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez 
przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
26.Regulamin ośrodka i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez 
zamieszczenie 
      a.na stronie internetowej www.kominiarskiwierch.pl
      b.w drodze indywidualnego zapoznania się przez klientaprzyczynnościach 
           meldunkowych na tablicy informacyjnej  
      c.oraz w pokojach gościnnych. 
27.Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników 
ośrodka i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2008 r.